PROEV werd ontwikkeld door een consortium o.l.v. UGent en UAntwerpen, i.o.v. het Departement Onderwijs en Vorming

Verschillende leerlingen hebben verschillende leer- en ondersteuningsnoden, afhankelijk van hun beheersingsniveau en aanwezige voorkennis. Wil je elke leerling optimaal bereiken, moet je hier rekening mee houden en aansluiten bij deze verschillende noden.

Dit is geen eenvoudige taak. Sommige leerlingen zijn geholpen met een stappenplan of een uitgewerkt voorbeeld. Andere leerlingen, met meer voorkennis, profiteren eerder van half uitgewerkte of volledige problemen, zonder dat ze externe hulp krijgen. Meer nog: ondersteuning of begeleiding kan in hun geval zelfs averechts werken en het leerproces afremmen. Hieruit bestaat het expertise reversal effect.

Het expertise reversal effect is te verklaren vanuit de cognitieve belastingstheorie. Die stelt dat je de beschikbare (interne en externe) bronnen zodanig moet manipuleren dat de cognitieve belasting minimaal is.

  • Interne bronnen verwijzen naar de voorkennis waarover leerlingen beschikken.  

  • Externe bronnen hebben te maken met allerhande vormen van ondersteuning of extra begeleiding.

Disclaimer: Om het leerproces van alle leerlingen te stimuleren, komt het erop neer om externe bronnen aan te bieden, congruent aan de aanwezige voorkennis (interne bronnen).

  • Beginners’ beschikken vaak niet over de nodige voorkennis (interne bronnen) om zelfstandig aan de slag te gaan met een opdracht. Zij hebben nood aan ondersteuning en begeleiding (externe bron). Zonder deze compensatie dreigen deze leerlingen te verdrinken door een te zware cognitieve belasting.

  • Sterkere leerlingen (‘experts’) daarentegen, beschikken over de nodige voorkennis (interne bronnen) om aan de slag te gaan met een opdracht. Extra ondersteuning en begeleiding (externe bronnen) kunnen in hun geval averechts werken. Het zorgt voor een overbodige verwerking van informatie in het werkgeheugen, wat resulteert in een grotere cognitieve belasting.

Bronnen
open
  • Brooks, C., Burton, R., van der Kleij, F., Ablaza, C., Carroll, A., Hattie, J., et al. (2021). Teachers Activating Learners: The Effects of a Student-Centred Feedback Approach on Writing Achievement. Teach. Teach. Educ. 105, 103387. doi:10.1016/j.tate.2021.103387

  • Kalyuga, S. (2007). Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored instruction. Educational Psychology Review, 19, 509–539.

  • Sweller, J. Ayres, P.L., Kalyuga, S., & Chandler, P. (2011). The expertise reversal effect. Educational Psychologist, 38(1). DOI:10.1007/978-1-4419-8126-4_12.

Het één per één beoordelen van opdrachten van leerlingen, al dan niet aan de hand van vooropgestelde kwaliteitscriteria.
Een evaluatieresultaat is betrouwbaar wanneer het niet wordt beïnvloed door niet-relevante factoren. Het resultaat weerspiegelt de mate waarin een leerling de leerdoelen beheerst.
De zorg die alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en om gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden.
De mate waarin het werkgeheugen wordt belast. Om het leerproces te bevorderen, dien je de cognitieve belasting te optimaliseren.
Een cluster van kennis, vaardigheden en attitudes die leerlingen in complexe contexten kunnen toepassen.
De neiging om nieuwe informatie zodanig op te zoeken en/of te filteren dat deze de eigen ideeën, opvattingen en/of hypothesen bevestigt.
In een constructief afgestemd onderwijsproces zijn de leerdoelen, de (summatieve) evaluatie en de onderwijs- en leeractiviteiten op elkaar afgestemd.
In een constructief afgestemd onderwijsproces zijn de leerdoelen, de (summatieve) evaluatie en de onderwijs- en leeractiviteiten op elkaar afgestemd.
Een overzicht van de criteria die worden gebruikt om een opdracht te beoordelen. Het geeft aan waaraan een opdracht dient te voldoen en welke aspecten van belang zijn.
Het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen (interesses, leerstatus en leerprofiel) met als doel om een maximaal leerrendement voor alle leerlingen te realiseren op het vlak van motivatie, leerwinst en leerefficiëntie.
Het vermogen van leerlingen om informatie van verschillende bronnen te aanvaarden en te gebruiken om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.
Het krijgen van te veel feedback waardoor leerlingen overrompeld worden en niet meer aan de slag kunnen met de feedback.
Aanpakken waarmee je het leerproces op de korte termijn bewust bemoeilijkt waardoor leerlingen harder moeten nadenken. Dit is gewenst omdat het op lange termijn voor leerwinst zorgt.
Het beschouwen van intelligentie als iets dat niet vaststaat, maar als iets kneedbaar. Personen met een growth mindset hebben de overtuiging dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden.
De neiging om een persoon (leerling) positief te beoordelen, gebaseerd op één positief aspect.
De neiging om een persoon (leerling) negatief te beoordelen, gebaseerd op één negatief aspect.
De moeilijkheid om je als expert te verplaatsen in de situatie van personen die bepaalde kennis (nog) niet hebben. Hoe meer kennis je hebt, hoe moeilijker om in te schatten hoe het is om deze kennis niet te hebben.
Een mentaal beeld van welk kwaliteitsniveau wordt verwacht, hoe verschillende kwaliteitsniveaus eruitzien en hoe je kan komen tot het nagestreefde kwaliteitsniveau.
De criteria die worden gehanteerd om te beoordelen in hoeverre een evaluatie succesvol was (= evaluatiecriteria, succescriteria).
De leerdoelen omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het einde van een leerproces. In deze tool wordt onder leerdoelen zowel de eindtermen, leerplandoelen als concrete lesdoelen verstaan die leraren kunnen nastreven.
De wijze waarop leerlingen leren. Verschillen in leerprofiel hebben vooral te maken met de leerstrategieën en de leervoorkeuren voor bepaalde activiteiten.
Wat leerlingen al kennen en kunnen. Verschillen in leerstatus uiten zich voornamelijk op (meta)cognitief vlak, maar gaan ook over verschillen op sociaal-affectief en (psycho)motorisch vlak.
Het spreiden van leermomenten doorheen de tijd om zo tot een hoger leereffect te komen.
Een evaluatie-instrument is valide wanneer het meet wat je beoogt te meten.
De maatregelen die het zorgteam neemt in samenspraak met leerling, ouders en leraren. Het doel is om leerlingen die extra zorg nodig hebben te ondersteunen om de gestelde leerdoelen te bereiken.
Het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om een opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.
Het vermogen om het eigen leren te plannen, te monitoren en te evalueren.
Het in eigen woorden uitleggen van de leerstof.